این سایت به منظور تست عمکرد‌های سایر سایت‌های در دست طراحی راه اندازی شده است و کاربرد دیگری ندارد.