به آزمون فارسی کل کتاب خوش آمدید.

لطفا نام و نام خانوادگی دانش آموز را کامل وارد کنید

زمان آزمون :  30  دقیقه
تعداد سوالات: 20

*** توجه: شما فقط 1بار قادر به شرکت در آزمون هستید

در صورت وارد کردن ایمیل در قسمت مشخصات ، نتیجه برای شما ایمیل میشود.

موفق باشید (:

نام (اجباری) نام آموزگار (اجباری) ایمیل شماره تماس